Dopłaty do letniego wypoczynku w świetle podatku dochodowego i składek ZUS

Podatki | Autor: Helena Firszt
20 Maj 2013

Długi majowy weekend mamy już za sobą, ale zbliża się następny pod koniec miesiąca, a potem czerwiec i wakacje, czas letniego wypoczynku dla wielu z nas. Jedni będą wypoczywać w kraju, inni poza granicą, w zależności od upodobań i „zasobności portfela”.

Pracownicy i ich rodziny, a także „zakładowi” emeryci i renciści mogą liczyć na dofinansowanie kosztów swojego wypoczynku. Pracodawcy mogą dofinansować wypoczynek swoich pracowników i ich rodzin ze środków ZFŚS albo ze środków innych funduszy lub po prostu ze środków obrotowych firmy.

W zależności z jakiego źródła pochodzą dopłaty do letniego wypoczynku, występują różne skutki w podatku dochodowym oraz składkach ZUS i to zarówno u osób otrzymujących taką pomoc, jak również u pracodawcy.

Pracownicy oraz pełnoletni członkowie ich rodzin mogą skorzystać z dopłat do różnych form wypoczynku, w tym z tzw. wczasów pod gruszą ze środków z ZFŚS, ale tylko do wysokości 380,00 zł w skali roku. Jeżeli kwota dofinansowania przekracza 380,00 zł albo pochodzi ze środków obrotowych firmy, to cała wartość dopłaty stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu.

Dzieci i młodzież pracowników do lat 18 mogą również skorzystać z dofinansowania pracodawcy do letniego wypoczynku, ale pod warunkiem, że wczasy,  kolonie, obozy, itp. formy wypoczynku,  w tym również połączonego z nauką, pobytem na leczeniu w sanatoriach, placówkach leczniczo-sanatoryjnych i leczniczo-opiekuńczych będą zorganizowane przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

W przypadku, gdy dopłaty do wypoczynku dzieci do lat 18 pochodzą ze środków z ZFŚS, to  podlegają w całości zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli natomiast pochodzą z innych źródeł, w tym środków obrotowych firmy, wartość dopłaty podlega zwolnieniu do kwoty 760,00 zł, a nadwyżka stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

A co ze składkami ZUS?

Generalnie świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych są w całości zwolnione z oskładkowania, ale pod  warunkiem, że świadczenia te są przyznane pracownikom oraz członkom ich rodzin zgodnie z ustawą o ZFŚS. W sytuacji, gdy dopłaty do letniego wypoczynku pracowników i ich rodzin zostały dokonane niezgodnie z zasadami określonymi w w/w ustawie, należy od nich naliczyć i odprowadzić składki ZUS.

Dopłaty do wypoczynku, a koszty uzyskania przychodu pracodawcy.

Wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o których mowa  w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, z wyjątkiem świadczeń urlopowych, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (art. 23 ust.1 pkt 42 ustawy o PDOF). Zgodnie z art.2 pkt 1 ustawy o ZFŚS, przez działalność socjalną uważa się m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku. Jeżeli więc dofinansowanie do letniego wypoczynku pracowników i ich rodzin uznamy, że mieści się w/w definicji działalności socjalnej, to nie ma możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Od 2010 roku związana zawodowo z Kancelarią Doradztwa Podatkowego - Mariusz Gotowicz. Pracę w zawodzie księgowej rozpoczęła 6 lat temu. Specjalizuje się w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego oraz w sprawach z zakresu płac i ZUS. Posiada doświadczenie w zakresie rachunkowości, jak i również prawa pracy.
Helena Firszt
Helena Firszt
View all posts by Helena Firszt
Helenas website