Dzień Doradcy Podatkowego

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
10 Maj 2013

Dzień Doradcy Podatkowego obchodzony jest 11 maja ze względu na fakt opublikowania 11 maja 2001 r. zmiany ustawy o doradztwie podatkowym na mocy której minister finansów został zobowiązany do zwołania I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. W związku z tym wydarzeniem doradcy podatkowi obchodzą co roku, w maju, swoje święto.

Prawo podatkowe stanowi jedną z najbardziej praktycznych dziedzin prawa. Niejasne, skomplikowane i niejednokrotnie różnie interpretowane przez organy podatkowe przepisy prawa podatkowego powodują, że nie tylko przedsiębiorca ale również osoba prywatna potrzebuje przewodnika, który pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisach prawa podatkowego. Na nieświadomego podatnika czeka wiele pułapek a niestety nieznajomość prawa nie zwalnia go z odpowiedzialności.

Takim przewodnikiem, który pomoże odnaleźć się wśród przepisów prawa podatkowego jest właśnie doradca podatkowy.

Chociaż korzystanie z usług doradców podatkowych staje się coraz powszechniejsze to jednak wiele osób i to nie tylko przedsiębiorców po prostu nie wie, kim jest doradca podatkowy i jak można wykorzystać jego wiedzę. Wynika to między z innymi z faktu, iż zawód ten powstał stosunkowo niedawno, tj. niespełna 20 lat temu, wraz z tworzącym się nowoczesnym systemem podatkowym.

Nadal wielu podatników, w tym przedsiębiorców nie wie czym faktycznie zajmuje się doradca podatkowy, z jakimi problemami można się do niego zwrócić oraz jakie uprawnienia i kompetencje daje mu ustawa o doradztwie podatkowym.

Podkreślenia wymaga fakt, że prawnik podatkowy – doradca podatkowy nie jest księgowym, a osobą o znacznie większych kompetencjach osobą, która może reprezentować podatników w toku sporów i procesów przed organami podatkowymi i skarbowymi, a także przed sądami administracyjnymi. Doradca podatkowy jest specjalistą, który musi znać większość przepisów prawa, tak samo jak przedstawiciele innych zawodów prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów prawa podatkowego.

Należy zwrócić uwagę, że doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym i zasady jego wykonywania uregulowane zostały dopiero od 1997 r.

Wpis na listę doradców podatkowych następuje po złożeniu ślubowania, które brzmi: „Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji w tym kształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Doradca podatkowy zobowiązany jest stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Doradcę Podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta.

Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Do obowiązków doradcy podatkowego należy udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych; prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych i udzielanie pomocy w tym zakresie. Doradca podatkowy może pomagać i reprezentować nas przed organami podatkowymi a także reprezentować nas przed sądami administracyjnymi w zakresie spraw podatkowych.

Do doradcy podatkowego możemy udać się więc nie tylko wtedy kiedy już mamy kłopoty podatkowe ale również zanim podejmiemy decyzję, która wywoła określone (często negatywne) skutki podatkowe.

Doradca podatkowy pomaga więc nie tylko zoptymalizować obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa, ale również zmniejszyć ryzyko podejmowania działań z dziedziny podatków przez osoby prywatne. Dlatego nie należy zostawiać ważnych spraw na ostatnią chwilę, a z usług doradcy korzystać zanim podejmiemy decyzję, która może wywołać skutki podatkowe.

Doradca Podatkowy, Biegły sądowy z dziedziny prawo podatkowe przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, specjalistka z zakresu podatków dochodowych i optymalizacji podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych. Współodpowiedzialna za wdrażanie procedury i system zarządzania jakości ISO w Kancelarii. Prowadzi szkolenia z prawa podatkowego, autorka wielu artykułów. Aktywnie działała pro bono na rzecz podatników.
Violetta Wełnicka
Violetta Wełnicka