Zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014 w zakresie wykorzystywania samochodów do działalności gospodarczej

Podatki | Autor: Paweł Wysiński
06 Lut 2014

Rada Ministrów przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie wykorzystywania przez podatników samochodów do działalności gospodarczej.

Nowe uregulowania przewidują bowiem, że przedsiębiorcy będą mogli odliczać 100% podatku naliczonego jeżeli pojazd samochodowy jest wykorzystywany przez przedsiębiorcę wyłącznie do działalności gospodarczej. Jeżeli dany samochód będzie wykorzystywany zarówno na cele działalności gospodarczej, jak i na cele prywatne, to przedsiębiorcy będą mogli odliczać 50% kwoty podatku naliczonego.

Szczegółowa analiza przepisów planowanego projektu wskazuje jednak, że planowane przepisy zawierają liczne ograniczenia i obowiązki administracyjne. W szczególności projekt zakłada domniemanie, że każdy firmowy samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów prywatnych – uprawnia więc do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Ponadto, to na podatniku będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że dany samochód ani razu nie został wykorzystany do celów prywatnych. Projekt zakłada specjalne mechanizmy. Podatnicy, którzy będą chcieli odliczyć 100% podatku naliczonego będą musieli zawiadomić urząd skarbowy o tym, że posiadają samochody, które są wykorzystywane tylko do celów działalności gospodarczej. Najbardziej uciążliwym obowiązkiem z tym związanym będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Jakich pojazdów będą dotyczyły ograniczenia?

Ograniczenia lub obowiązki wskazane powyżej nie będą oczywiście dotyczyły wszystkich pojazdów. Co do zasady ograniczenia te obejmą tylko i wyłącznie pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony – w tym auta z kratką. Ograniczenia te nie będą miały zastosowania przykładowo do pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, pojazdów mających otwartą część do przewozu ładunków, pojazdów specjalnych.

Ograniczenia nie będą miały również zastosowania do pojazdów przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży lub oddania w odpłatne używanie (najem, dzierżawa, leasing) przez podatnika, który prowadzi działalność w tym zakresie.

Ponadto podatnicy, którzy do czasu wejścia w życie nowych przepisów wezmą w leasing tzw. „samochody z kratką”, które obecnie uprawniają do pełnego odliczenia VAT, po zmianie przepisów zachowają prawo do pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych pod warunkiem, że zgłoszą umowę leasingu do urzędu skarbowego.

Wydatki, które będą objęte ograniczeniami 

Zgodnie z projektem, ograniczeniami (odliczenie 50 % kwoty podatku naliczonego z tytułu używania samochodów zarówno do działalności gospodarczej oraz wykorzystywanych na cele prywatne) będą objęte wszelkie wydatki związane z pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, do których będą należały:

a) wydatki poniesione na nabycie pojazdu oraz ich części składowych;

b) użytkowanie tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze;

c) nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy i konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją tych pojazdów;

d) innych wydatków związanych z eksploatacją samochodów (przeglądy, naprawy, wymiana oleju, zakup płynu do spryskiwaczy i chłodnicy, itd.).

Przepis ten nie będzie miał zastosowania, gdy samochody będą używane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Aby jednak odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z samochodami wykorzystywanymi tylko do działalnością opodatkowanej podatnicy będą musieli spełnić szereg bardzo uciążliwych warunków formalnych (m. in. będzie trzeba zgłosić taki samochód do urzędu skarbowego oraz prowadzić dla niego ewidencję przebiegu).

Należy zwrócić uwagę, iż obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego nie będzie miało zastosowania do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych. W tym okresie 50% odliczenie (lub 100% odliczenie w odniesieniu do samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej) będzie jednak dotyczyło paliwa nabywanego do samochodów posiadających homologację ciężarową (tzw. aut z kratką).

Nowe zmiany wejdą w życie prawdopodobnie od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Doradca podatkowy - w Kancelarii Doradztwa Podatkowego – Mariusz Gotowicz pracuje od 2008 r. Wiedzę i doświadczenie zdobywał od podstaw w Kancelarii. Reprezentuje podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji obejmujących tematykę prawa podatkowego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół opodatkowania dochodów zagranicznych oraz podatku od spadków i darowizn.
Paweł Wysiński
Paweł Wysiński
View all posts by Paweł Wysiński
Pawełs website

Jedna odpowiedź

  1. AS napisał(a):

    zmiany w dzialanosci