Zapomoga na zakup wyprawki szkolnej wypłacona ze środków obrotowych pracodawcy

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
01 Wrz 2016
rys.: Michał Wozikowski

rys.: Michał Wozikowski

W poprzednim materiale publikowanym w dniu 26 sierpnia omówione zostały świadczenia wypłacone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wsparcie to nie wyczerpuje jednak innych możliwości, jakie posiada pracodawca, aby wspomóc pracownika w ciężkiej sytuacji życiowej. Taka pomoc może być szczególnie potrzebna w momencie, gdy rozpoczyna się rok szkolny.

Zapomoga wypłacona pracownikowi ze środków obrotowych pracodawcy stanowi jego przychód ze stosunku pracy, ale jest to przychód, który w określonych przypadkach korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Ustawodawca określił limit zwolnienia podatkowego do kwoty 2.280 zł.

Wynika to z treści art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w związku z zaistnieniem indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Aby prawidłowo zastosować zwolnienie należy zdefiniować definicje zawarte w normie prawnej, i tak odpowiednio :

  • indywidualne zdarzenie losowe – to wszelkie nieprzewidziane zdarzenia, których nie można uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności (np. nieszczęśliwy wypadek powodujący uszczerbek na zdrowiu, pożar lub zalanie wodą domu lub mieszkania, włamanie, kradzież, itp.),
  • klęska żywiołowa –  to zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody, np. powódź, huragan, gradobicie, itp.,
  • długotrwała choroba – to choroba, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła, nieuleczalna, wrodzona.

Należy zwrócić uwagę, że zakup wyprawki szkolnej dla dzieci nie stanowi indywidualnego zdarzenia losowego. Oznacza to, że w przypadku gdy pracodawca wypłaci pracownikowi wyłącznie na tę okoliczność zapomogę, to jej wartość podlega niestety opodatkowaniu. Inaczej to jednak wygląda w sytuacji, gdy spełnione są warunki przepisu ustawy podatkowej np wystąpiła zdarzenie losowe i przy okazji ze środków otrzymanej pomocy pracownik dokona zakupu wyprawki szkolnej. W takiej sytuacji zwolnienie podatkowe jest zachowane.

 

Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz