Zawiadomienie o kontroli podatkowej

Podatki | Autor: Katarzyna Staniszewska
18 Cze 2012

Kontrola podatkowa to przykra niespodzianka, która może przydarzyć się każdemu podatnikowi. Jej celem jest sprawdzenie, czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Szczegółowe regulacje określające zakres i obowiązki związane z faktem prowadzenia kontroli zostały przedstawione w Dziale VI Ordynacji Podatkowej.

Przed kontrolą organy podatkowe informują podatnika o kontroli w formie zawiadomienia. Istnieją wyjątki gdzie przepisy Ordynacji Podatkowej wyróżniają sytuacje pozwalające na wszczęcie kontroli bez uprzedniego zawiadomienia podatnika np. prowadzone postępowanie karne. Po otrzymaniu zawiadomienia trzeba liczyć się z tym, że kontrolujący odwiedzą firmę nie wcześniej niż 7 dnia i nie później niż 30 dnia od otrzymania zawiadomienia. W sytuacji przekroczenie tego terminu wymagane jest ponowne zawiadomienie podatnika. Z kolei rozpoczęcie czynności przed upływem siedmiu dni od dnia doręczenie wymagać będzie zgody kontrolowanego.

Patrząc na problem, który dotyczy kontroli podatkowej, warto zwrócić uwagę na okoliczności, jakie towarzyszą jej rozpoczęciu. Należy pamiętać, że wszczęcie kontroli u podatnika , dokonywane jest z urzędu. Fiskus zawiadamia kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia u niego kontroli podatkowe. Do podatnika wysyłane jest zawiadomienie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów dokument ten powinien zawierać:

  • zakres kontroli

  • czas i miejsce kontroli

  • dane dotyczące zarówno kontrolowanego jak i organu, który przeprowadza kontrolę

  • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący powinien okazać przedsiębiorcy poza imiennym upoważnieniem również legitymację służbową (art.281a op). Z chwilą okazania tych dokumentów przedsiębiorcy lub upoważnionej przez niego osobie rozpoczyna się kontrola w firmie. Warto pamiętać, że w upoważnieniu tym oprócz zakresu kontroli powinna być zawarta także data rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia. Kontrola powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu, o którym mowa w art.283, imienne upoważnienie jako podstawa kontroli.

W Kancelarii Doradztwa Podatkowego - Mariusz Gotowicz pracuje od 2010 roku. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych firm. W Oddziale Kancelarii opiekuje się największą liczbą firm oraz dodatkowo odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu.
Katarzyna Staniszewska