Sprzedaż owoców i warzyw z własnej działki

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
05 Cze 2014

fot. Beata Frątczak

Osoby uprawiające działki czy przydomowe ogródki posiadają czasem nadwyżki ze swoich upraw, których nie mają możliwości wykorzystać na własne potrzeby. Owoce i warzywa mogą więc sprzedać. Przychody uzyskane z ich sprzedaży nie podlegają jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynika to z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Działalnością rolniczą jest natomiast działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc – w przypadku roślin,
  2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Stanowisko takie potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPB1/415-169a/11/PSZ z 12 maja 2011 r., który uznał, że „przychody ze sprzedaży owoców, warzyw i kwiatów, pochodzących z własnych upraw, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, nieprzerobionych sposobem przemysłowym – są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z działalności rolniczej”.

Tak więc osoby, które sprzedają np. truskawki z własnej działki nie muszą płacić podatku od uzyskanego przychodu w odróżnieniu od tych osób, które sprzedają wcześniej zakupione owoce.

Doradca Podatkowy, Biegły sądowy z dziedziny prawo podatkowe przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, specjalistka z zakresu podatków dochodowych i optymalizacji podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych. Współodpowiedzialna za wdrażanie procedury i system zarządzania jakości ISO w Kancelarii. Prowadzi szkolenia z prawa podatkowego, autorka wielu artykułów. Aktywnie działała pro bono na rzecz podatników.
Violetta Wełnicka
Violetta Wełnicka