Deklaracje VAT w 2017 r.

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
20 kw. 2017

VAT-7

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej dotyczy podatników:

  • obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
  • będących dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca (tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT) lub nabywcami tych towarów lub usług,
  • obowiązanych – zgodnie z przepisami PIT lub CIT – do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Natomiast od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie przez Internet ma dotyczyć również pozostałych podatników.

Deklaracje drogą elektroniczną należy przesyłać począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r., czyli za miesiąc styczeń do 27 lutego 2017 r. (deklaracja VAT-7).

 

VAT-7K

Obowiązek przesyłania deklaracji wyłącznie przez Internet, według zasad opisanych powyżej, dotyczy również deklaracji VAT-7K.

Od 1 stycznia 2017 r. kwartalne deklaracje VAT-7K składać mogą co do zasady mali podatnicy. Kwartalne rozliczanie nie jest natomiast możliwe w przypadku małych podatników:

  • zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonano rejestracji lub
  • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw bez VAT nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

 

Informacje podsumowujące VAT-UE, VAT-27

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w 2017 r., począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r., zlikwidowano możliwość składania informacji podsumowujących za okresy kwartalne, a dodatkowo informacje te obowiązkowo trzeba składać drogą elektroniczną.

Dotyczy to zarówno informacji podsumowujących w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak i informacji podsumowujących składanych w obrocie krajowym (tj. przez dostawców towarów i świadczących usługi objęte odwrotnym obciążeniem VAT) oraz korekt tych informacji.

 

Sankcje

Przesyłanie deklaracji i informacji VAT przez Internet jest obowiązkiem podatnika. Problem braku dostępu do sieci Internet  czy też brak umiejętności obsługi komputera nie ma znaczenia. Podatnik, który wbrew ustawowemu obowiązkowi nie będzie przesyłał deklaracji VAT za pośrednictwem Internetu będzie podlegał sankcji, jak za wykroczenie skarbowe. W 2017 r. kara grzywny za niewysłanie deklaracji VAT wynosi od 200 zł do maksymalnie 40.000 zł.

Doradca Podatkowy, specjalistka z zakresu podatków dochodowych i optymalizacji podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych. Prowadzi szkolenia z prawa podatkowego, autorka wielu artykułów. Aktywnie działała pro bono na rzecz podatników.
Violetta Wełnicka
Violetta Wełnicka